Kreativne tehnike rada prilikom podučavanja djece sa Down Sindromom

Users@2x2/15

Cijena

117KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

  • Star outline@2x
  • Star outline@2x
  • Star outline@2x
  • Star outline@2x
  • Star outline@2x

Opis kursa:

Kurs je namijenjen roditeljima, učiteljima i nastavnicima da unaprijede svoje znanje i vještine iz oblasti najnovijih saznanja o Down Sindromu. Sastoji se iz dva dijela: teorijskog i praktičnog, a putem kojih se prezentuju najnovije i najučinkovitije tehnike rada sa Down Sindrom djetetom, kako prije, tako i tokom njegovog redovnog školovanja, tj. inkluzivne nastave koja podrazumijeva tipičnu djecu (tipičnog razvoja) i djecu sa teškoćama u razvoju-pod istim školskim krovom.

Obzirom da se teorijski dio kursa bavi pojašnjenjima same pojave Down Sindroma, te obzirom na trenutna „štura“ studijska znanja u nasem obrazovnom sistemu - vezana uz Down Sindrom i tretman djeteta sa Down Sindromom tokom školovanja, certifikat ovog kursa veoma lijepo će upotpuniti portfolio i studenta ili diplomanata fakulteta odsjeka za Psihologiju, Socijalni rad, Pedagošku akademiju ali i svakog roditelja, razrednog nastavnika ili asistetna u inkluzivnoj nastavi koji se tek susreo ili želi proširiti svoja saznanja o Down Sindromu.

Očekivanja i ciljevi kursa :

Cilj ovog kursa je da se pred sve izvjesnijim i većim brojem Down Sindrom djece i profesionalnih nameta za prosvjetne radnike i roditelje, dodatnim znanjem i obučavanjem iz ove oblasti-umanje strahovi pred nepoznatim, a to je znanje o Down Sindrom populaciji danas. Primarni cilj je da otklanjanjem nepoznanica o Down Sindromu, ovo dijete dobije nova „vrata“ u bolji i sigurniji svijet jednakih.

Spoznajni cilj kursa se očituje u prenošenju znanja i vještine u podučavanju djeteta sa posebnim potrebama tokom inkluzivne nastave ali i sticanje vještine rada sa“ DOWN“ sindrom djetetom predškolskog perioda. 

Materijali potrebni za kurs:

notebook ili bilježnice, poželjan tablet

Rad na nastavi:

Obuhvatiće se grupni i individualan pristup radu na nastavi koji će biti insinuiranje rada nastavnika sa djetetom, praktični primjeri rada.

Rad na zadanu temu:

Obuhvatiće pisanje domaće zadaće na principu pisanja eseja o Down Sindrom populaciji, zabilježena iskustva iz neposredne okoline o kojima se dikutira na času. 

Završni ispit:

Forma pisanog testa ( pitanje –odgovor) koji se bodovno vrjednuje i rangira uspješnost polaganja testa, brojčano, ocjenom od 6 do 10. Za prolaznu ocjenu potrebno je znanje koje obuhvata najmanje 70% znanja zadane oblasti. 

Polaganje završnog ispita:

Nakon odslušanog predavanja i ispunjenih uvjeta - polaznici kursa pristupaju polaganju završnog testa. Uvjeti za izlazak na test su: 70% odslušanog predavanja na kursu, rad na nastavi i rad na zadanim zadacima. Po položenom testu stiče se certifikat iz oblasti: „Down Sindrom, ASSISTANT-TEACHER“.

Trajanje kursa:

Termini održavanja kursa su: ponedeljak, srijeda i petak od 18:00 h do 19:30 h.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 10. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.